Logo MARR
Szukaj
Close this search box.

Informacje

Dla kogo:

Dla Przedsiębiorców/Pracodawców (w głównej mierze należących do sektora mikro, małych i średnich Przedsiębiorców) oraz ich Pracowników, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek z siedzibą, filią, delegaturą, oddziałem lub inną formę działalności na terenie podregionu krakowskiego wraz z Miastem Kraków, tj. powiatów: miasto Kraków, miechowskiego, krakowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego.

Cel i rezultaty:

Podniesienie kwalifikacji poprzez zwiększenie dostępności do usług rozwojowych z BUR dla co najmniej 1900 Pracodawców, Przedsiębiorców oraz ich Pracowników (łącznie co najmniej 7055 osób), dzięki zastosowaniu mechanizmu obiegu bonów rozwojowych. Cel zostanie osiągnięty do końca realizacji projektu tj. 31.12.2026 r. Realizacja celu jest możliwa poprzez skorzystanie z bonów rozwojowych w ramach BUR zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony grupy docelowej.

Efektem będzie objęcie wsparciem 1900 Przedsiębiorstw i Pracodawców oraz ich 7055 Pracowników w podregionie krakowskim wraz z Miastem Kraków w terminie do 31.12.2026 r.

Głównym rezultatem projektu będzie wzrost poziomu wiedzy i kwalifikacji, uzyskanie nowych kwalifikacji, osób z grup docelowych po opuszczeniu projektu, dzięki objęciu wsparciem w projekcie grup docelowych. Główne rezultaty: uzyskanie przez min. 6 350 osób, kwalifikacji po opuszczeniu programu, przy osiągnięciu założonych wartości wskazanych w celu projektu, w tym 706 osób które uzyskały zielone kwalifikacje.

Główne zadania:

  1. Obsługa-System Informatyczny – celem zadania jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych a efektem spełnienie wymagań PSF w zakresie dostępności, stabilności i bezpieczeństwa systemu oraz zwiększenie szansy na ocenę usług rozwojowych na wysokim poziomie.
  2. Obsługa-obieg bonów – celem zadania jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych podmiotów z grupy docelowej i ich pracowników poprzez bony rozwojowe a efektem udzielenie wsparcia, a także pomoc w aplikowaniu do projektu oraz rozliczenie bonów zgodnie z PSF, a efektem udzielenie wsparcia zgodnie z potrzebami grupy docelowej w oparciu o PSF oraz rozliczenie bonów rozwojowych.
  3. Kontrola obiegu bonów – celem jest kontrola jakości wsparcia w ramach usług rozwojowych dla grupy docelowej, a efektem objęcie kontrolą min. 20% usług rozwojowych oraz min. 10% podmiotów z grupy docelowej.

Wartość projektu i dofinansowania

Wartość projektu: 61 480 009,34 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 52 258 007,93 zł

hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

„Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa” realizujemy dzięki współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej.

Projekt zapewnia koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W projekcie zachowujemy standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 dotyczące takich obszarów jak: szkolenia, informacja i promocja, transport, cyfryzacja, architektura.

Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do funduszy unijnych.

W ramach działań z zakresu dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami:

⇒ stworzono stronę projektową www dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami

⇒ biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

⇒ wszystkie informacje o projekcie oraz w trakcie realizacji projektu przekazywane są prostym językiem

⇒ przygotowano alternatywne formy materiałów projektowych np. dokumenty w wersjach elektronicznych, z możliwością powiększonego druku.

Skip to content